Vi ser det du inte ser!

Utbildning

Brandskydd och säkerhet

Vi erbjuder heltäckande brandskydds- och säkerhetsutbildningar som vi håller på plats ute hos dig. Vi kan utbilda såväl särskilda personalgrupper som avdelningar med medarbetare i ledande funktioner – helt enligt dina behov och önskemål.

Inom brandsäkerhet utbildar vi om förebyggande åtgärder, brandfarliga varor, vilka lagkrav som gäller, hur man använder olika typer av brandutrustning med mera. Vi hjälper er också att skapa rutiner för hur personalen ska agera om en brand uppstår.

Brandskyddsutbildningen tar cirka 2 timmar och de flesta av våra kunder kombinerar den med vår säkerhetsutbildning i hur man hanterar rån/hot/våld och olika kris- och konfliktsituationer.

Efter utbildningen erhåller ni ett utbildningsbevis på att ni uppfyller Arbetsmiljöverkets krav. Vi samarbetar med Handelsanställdas förbund.

Hantering av rån, hot, våld

Att bli utsatt för hot, rån och våld medför ofta en stor psykisk påfrestning som kan få allvarliga och långvariga följder, både för medarbetaren och för arbetsmiljön i stort. Bara rädslan för att det ska inträffa kan starkt påverka den psykosociala arbetsmiljön.

Men det behöver inte vara så. Genom förebyggande åtgärder och tydliga säkerhetsrutiner kan man starkt minska risken för hot, rån och våld. Med snabbt och bra stöd för drabbade medarbetare kan man också minska risken för långvarig ohälsa och psykiskt lidande utifall det skulle inträffa. Läs mer under Kris- och konflikthantering.

Kris- och konflikthantering

Kris- och konflikthantering innebär att vi kan coacha och utbilda i hur man kan hantera svåra situationer och personer, exempelvis kunder som är aggressiva, alkohol- eller drogpåverkade eller av någon annan orsak beter sig olämpligt eller hotfullt.

Vi hjälper även till med krishantering efter rån-, hot- och våldshändelser eller i samband med interna brott. Vi kan också kan rycka in som en resurs och samtalspartner vid interna konflikter på arbetsplatsen (läs mer under Konsultation och rådgivning).