Vi ser det du inte ser!

Utpasseringsskontroll, Leveranskontroll & Kontrollköp

Utpasseringskontroll

Vi erbjuder utpasseringskontroller i främst förebyggande syfte, med tillsyn över medarbetare inom butik och handel. Våra erfarna kontrollanter dokumenterar och rapporterar till uppdragsgivaren. Kontrollerna utförs med stor respekt för den enskilde och med den känslighet som är en förutsättning för att  bästa förebyggande resultat och acceptans skall kunna uppnås.  

Leveranskontroll

Vi åtar oss att utföra kontroller av varuleveranser till butiker och andra företag. Våra leveranskontroller utförs av särskilt utbildade medarbetare med stor varukännedom och goda insikter i logistik och godsavstämning.   .

Kontrollköp

Kontrollköp är en utmärkt metod  för att granska att allt går rätt till i kassahanteringen – att varor slås in på rätt sätt, att kvitton skrivs ut och lämnas till kunden, men även att kassapersonalen ger ett bra bemötande. Kontrollerna utförs med  den exakthet som krävs för att kunna påtala  felaktigheter eller i ett senare kunna utreda eventuella oegentligheter.   

Vi gör även provköp som så kallad  ”mystery shopping” för att kunna lämna bedömningsunderlag för hur arbetet och kundmottagandet fungerar i kassorna.