Vi ser det du inte ser!

Integritetsskyddspolicy

Promota arbetar aktivt med den personliga integriteten som är viktig för oss – din trygghet som kund, anställd och extern person är viktig för oss.

Vi är öppna och tydliga med hur och när vi använder dina personuppgifter – vår integritetspolicy skall tala om vilka regler vi följer och förklarar hur vi använder dina personuppgifter i vår affärsverksamhet – har du några frågor angående detta så kontakta oss på info@promota.se.

Behandlingar som Promota utför som personuppgiftsansvarig:

Myndighetsrapportering.

Vad/varför använder Promota dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?

Promota utför bevakningstjänster åt kunder, är ansvarig för behandling av personuppgifter som sker i tjänstens utförande av anställda och där det är särskilt föreskrivet i lag eller annan författning om hur bevakningspersonal eller annan personal med viss befattning inom bevakningsföretaget skall behandla personuppgifter. En situation är när en väktare i sitt bevakningsarbete/tjänsteutövande misstänker eller får kännedom om brott som begåtts, som hör under allmänt åtal och som det kan följa fängelse på, mot den som bevakningen avser att skydda. Detsamma gäller när en väktare griper en person med lagligt stöd. Behandlingen sker då för att den är nödvändig att utföra en rättslig förpliktelse.

De personuppgifter som hanteras:

Namn, personnummer och adress om dessa uppgifter finns.

De som får ta del av uppgifterna är:

Polismyndigheten och andra myndigheter som anges i författning får ta del av uppgifterna samt även kunden för bevakningsuppdraget.

Tiden uppgifterna sparas hos Promota:

Promota lagrar inte dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för att kunna rapportera uppgifterna och visa på efterlevnaden av reglerna inom författning. Så snart uppgifterna har överlämnats till myndigheterna raderar Promota personuppgifterna, såvida Promota inte behöver uppgifterna för att uppfylla annan rättslig förpliktelse.

Du har rätt att invända mot en behandling av personuppgifter:

Som registrerad har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig i Promotas berättigade intresse. Detta kan du göra genom att kontakta info@promota.se. Promota kan ändå få fortsätta behandla dina uppgifter om Promota kan visa på att det finns tvingande berättigande skäl som väger tyngre än dina intressen, att Promota skall behandla dessa eller om Promota kan anföra/försvara rättsliga anspråk eller för att utöva dessa tillsammans med myndighet.

Promotas kunder är som huvudregel personuppgiftsansvariga för de behandlingar som utförs av Promota vid utövande av bevakningstjänster. Vi hänvisar därför till våra kunder om du vill veta mer och få information kring personuppgifter.

Du som besökare hos Promota eller till dess partners i Promotas lokaler:

Promota behöver dina personuppgifter för att hantera ditt besök samt att vid händelse av brand, olycka eller annan plötslig oförutsedd händelse kunna upprätta närvarolista. Då det också finns personuppgifter i lokalerna så har Promota ett berättigat intresse att ha förteckning över besökande till lokalerna.

Vad hanterar vi för personuppgifter i samband med detta:

Namn, ev telefonnummer, ankomst dag/tid samt vem Du besöker.

I förekommande fall även företagsnamn – vilket är en personuppgift om det är en enskild firma.

De som får ta del av dessa personuppgifter är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet över bevakningsföretag. Vid brott i samband med besök så kan uppgifterna komma att användas av polismyndigheten.

Uppgifterna raderas efter 24 månader.

Avtalshantering inkl. administration före, under och efter tecknat avtal med Promota:

Promota behandlar kontaktuppgifter och andra personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtal med dig eller det företag som du är anställd på eller är konsult åt. Om avtal är med dig som fysisk person så är den rättsliga grunden att behandlingen är nödvändig har ett berättigat intresse av behandlingen för att fullgöra avtal.

Promota anställda och kontaktpersoner till anställda:

Om du som anställd vill veta hur Promota behandlar dina personuppgifter så kontakta info@promota.se . Grunden till att personuppgifter finns till nära anhörig till anställd s.k. kontaktperson är för att vi skall kunna ta kontakt med dig om något inträffar med den anställde där Promota då anser att den anställdes kontaktperson behöver kontaktas för att hjälpa den anställde. Uppgifterna får vi av den anställde. De uppgifter som behandlas är namn, adress och telefonnummer – dessa uppgifter används av person i chefsbefattning på Promota eller av tredje part – myndighet vid exempelvis svårt olycksfall.

Uppgifterna sparas så länge personens anställning består eller fram till dess att du meddelar att du inte längre vill vara kontaktperson till den anställde.

Rätt att invända mot behandling av uppgifter:

Som registrerad har du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter, rätt att få uppgifterna rättade, rätt att få uppgifter raderade (i andra fall än vid rättslig anmälan enligt ovan), rätt till dataportabilitet, rätt till registerutdrag för att utöva dessa rättigheter behöver du kontakta info@promota.se alt. 08-55632030 – vi kommer att följa dina önskemål då Promota inte behöver behålla uppgifterna för att utöva eller försvara rättsliga anspråk.